30.06.2015

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Fundacja na rzecz ekologii i ochrony środowiska GLOB informuje,

że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego pełnienia funkcji Koordynatora projektu podczas realizacji zadania pn.:

""EKO-WARSZTATY - edukacja ekologiczna uczniów klas I-III w zakresie zapobiegania powstawania odpadów w dwóch powiatach województwa wielkopolskiego w 2015r." (nr projektu: 400/199/2015) realizowanego w ramach przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z zakresu edukacji ekologicznej"

Zamawiający dokonał wyboru oferty pani Joanny Sokulskiej jako najkorzystniejszej.

Uzasadnienie wyboru: W ramach prowadzonego postępowania do siedziby Zamawiającego wpłynęły trzy oferty. Oferta została wybrana ze względu na korzystną dla Zamawiającego cenę. Jest to oferta, która nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie kryteria określone w SIWZ.

Umowa z w tym zakresie zostanie podpisana w dniu 01 lipca 2015r., w siedzibie Zamawiającego o godz. 15.30.