22.06.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO

na pełnienie funkcji Koordynatora projektu „EKO-WARSZTATY - edukacja ekologiczna uczniów klas I-III w zakresie zapobiegania powstawania odpadów w dwóch powiatach województwa wielkopolskiego w 2015 r.”

Numer ogłoszenia: KC – 1/2015; data zamieszczenia: 22.06.2015

Postanowienia wstępne

 1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701 i 702 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 2. Organizatorem przetargu jest Fundacja na rzecz ekologii i ochrony środowiska GLOB zwana dalej „Organizatorem”.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań koordynatora projektu: „EKO-WARSZTATY - edukacja ekologiczna uczniów klas I-III w zakresie zapobiegania powstawania odpadów w dwóch powiatach województwa wielkopolskiego w 2015 r.” (nr projektu: 400/199/2015) realizowanego w ramach przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z zakresu edukacji ekologicznej. Projekt jest skierowany do uczniów klas I-III wybranych szkół podstawowych na terenie powiatu konińskiego i poznańskiego.

Koordynator będzie odpowiadał za prawidłową i terminową realizację ww. projektu, w szczególności za:

 • wdrażanie i realizację projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem,
 • rekrutację uczestników projektu (szkół), ustalanie harmonogramu zajęć,
 • współpracę z prowadzącymi warsztaty w sprawach bieżących związanych z realizacją projektu,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów,
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji realizowanych działań,
 • monitoring postępu rzeczowego projektu,
 • terminowe sporządzanie merytorycznej części wniosków o płatność i sprawozdań zgodnie z aktualnymi wytycznymi,
 • konsultowanie strategicznych decyzji związanych z realizacją projektu z Zarządem Fundacji,
 • kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie realizacji projektu.

2. Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie, administracja,
 2. doświadczenie w realizacji min. 1 projektu edukacyjnego, szkoleniowego (na stanowisku koordynatora/kierownika projektu lub pracownika administracyjnego), potwierdzone referencjami lub kopiami umów/świadectw pracy,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MSOffice
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia.

3. Informacje dodatkowe:

Pełnienie funkcji koordynatora będzie odbywało się na podstawie zawartej umowy. Rozliczenie będzie następowało w 5 cyklach miesięcznych – od maja do listopada.
Koordynator będzie zobowiązany do realizacji zadań sukcesywnie, w zależności od potrzeb wynikających z prawidłowej realizacji projektu.

 1. Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy, od lipca 2015 r. do listopada 2015 r.
 2. Kryteria wyboru: cena – 95%, doświadczenie 5%. Prosimy o podanie ceny zgodnie z załącznikiem dotyczącym rozliczenia (Załącznik nr 1).
 3. Oferta przedstawiona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) powinna zawierać:
  1. CV,
  2. kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
  3. kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych zgodnie z pkt. 2b
  4. miesięczną cenę ryczałtową brutto,
  5. podpisane oświadczenie o niekaralności,
  6. podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, poz. 926 ze zm.)
 4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę składającą ofertę.
 5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego:
  Fundacja na rzecz ekologii i ochrony środowiska GLOB
  ul. Gen. St. Maczka 28a/12, 60-651 Poznań,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na koordynatora projektu pt. EKO-WARSZTATY - edukacja ekologiczna uczniów klas I-III w zakresie zapobiegania powstawania odpadów w dwóch powiatach województwa wielkopolskiego w 2015 r.” w terminie najpóźniej do dnia 29 czerwca 2015 r. do godz. 14.00.
  lub skan oferty na adres e-mail biuro@fundacjaglob.pl . W przypadku wyboru oferty złożonej w formie elektronicznej wymagane będzie dostarczenie oryginałów dokumentów przed podpisaniem umowy.
  Osobą do kontaktu z oferentami jest:
  Karolina Kryś – prezes Fundacji, tel. 509 521 231
 6. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i przedstawi najniższą cenę za jego wykonanie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.fundacjaglob.pl
 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.