08.08.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZETARG

na dostawę zestawu piśmienniczego w ramach projektu "EKO-WARSZTATY - edukacja ekologiczna uczniów klas I-III w zakresie zapobiegania powstawania odpadów w trzech powiatach województwa wielkopolskiego w 2015r."

Nr ogłoszenia KC – 3/2015; data zamieszczenia: 08.08.2015

Postanowienia wstępne

  1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701 i 702 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
  2. Organizatorem przetargu jest Fundacja na rzecz ekologii i ochrony środowiska GLOB.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekologicznego zestawu piśmienniczego w ramach projektu: "EKO-WARSZTATY - edukacja ekologiczna uczniów klas I-III w zakresie zapobiegania powstawania odpadów w trzech powiatach województwa wielkopolskiego w 2015 r." (nr projektu: 400/199/2015) realizowanego w ramach przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z zakresu edukacji ekologicznej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • ekologiczny zestaw piśmienniczy z nadrukiem (drewniany zestaw pakowany w kartonowe pudełko, zawiera: linijkę 16 cm, 2 grafitowe ołówki, 1 gumkę i 1 temperówkę).
  • nakład: 2250 egzemplarzy
  • dostawa do siedziby Fundacji – ul. Gen. St. Maczka 28a/12 Poznań - na koszt Wykonawcy.

3. Termin realizacji zamówienia: 10.09.2015r.

4. Kryteria wyboru: cena – 100%

5. Wymagania dotyczące wadium – wadium nie jest wymagane

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego:

Fundacja na rzecz ekologii i ochrony środowiska GLOB
ul. Gen. St. Maczka 28a/12, 60-651 Poznań,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na koordynatora projektu pt. EKO-WARSZTATY - edukacja ekologiczna uczniów klas I-III w zakresie zapobiegania powstawania odpadów w dwóch powiatach województwa wielkopolskiego w 2015 r.” w terminie najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2015 r. do godz. 14.00 lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej biuro@fundacjaglob.pl

Osobą do kontaktu z oferentami jest:
Karolina Kryś – prezes Fundacji, tel. 509 521 231

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i przedstawi najniższą cenę za jego wykonanie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.fundacjaglob.pl

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.